Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Lederspan

Lederspan

Indikation: Intra- och periär applikation vid reumatoid artrit, osteoartrit och epikondylit.

Lederspan® (triamcinolon hexacetonid) är en långtidsverkande glukokortikoid för intra- och periartikulär injektion. Substansen är relativt svårlöslig, vilket resulterar i en långsam elimination från injektionsstället och därmed lång effektduration.

Doseringstillfällen

Behovet av ytterligare injektioner bedöms på basis av det terapeutiska svaret. Fruktan för steroidorsakade ledskador efter injektioner har gett upphov till den vanliga rekommendationen att inte spruta kortison i samma led oftare än var tredje månad. Forskning på senare tid har visat att denna rädsla är överdriven då sjukdomsprocessen vid artrit är farligare för leden än vad en eventuell degenerativ effekt av steroiderna kan vara. Men vid behov av överdrivet täta injektioner bör man överväga tänkbara orsaker till tidigt återfall. Den vanligaste orsaken är felaktigt placerade kortisoninjektioner men det finns också andra orsaker såsom lågvirulent infektion i leden, kvarstående mekaniska ledproblem eller en okontrollerad inflammatorisk aktivitet i grundsjukdomen1.

Aspiration

När det finns mycket synovialvätska kan eventuellt aspiration göras innan administrering.

Blandbarhet med lokalanestetika

Lederspan® kan vid behov blandas med lokalanestetika. Lederspan® dras då upp i sprutan före bedövningsmedlet för att förhindra kontamination. Sprutan omskakas lätt, varefter blandningen ska användas omedelbart2.

Sortiment och förvaring

Lederspan® finns som injektionsvätska 20 mg/ml i förpackningsstorlekarna 1x1 ml, 12x1 ml och 50x1 ml.

Lederspan® ska förvaras i högst 25 grader C och får inte frysas.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna med Lederspan® är svullnad, smärta och värmekänsla i behandlad led. Hudatrofi kan förekomma vid samtliga kortisoninjektioner, det är en mindre vanlig biverkan med  Lederspan®2.

1. Ledinjektioner med kortison. T. Weitoft: Sid 30
2. FASS.se