Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Förskrivarinformation

Forskrivarinformation

Glucosine 400 mg samt 625 mg, filmdragerade tabletter.

Innehåll:

Glucosine 625 mg: 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin eller 795 mg glukosaminsulfat. Hjälpämnen: natrium 78 mg. Povidon, vattenfri citronsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), Makrogol 6000, hypromellos, paraffin.

Förpackningsstorlekar:

Glucosine 625 mg: 60 tabletter (receptfri), 180 tabletter (receptbelagd).

Indikation:

Symtomlindring vid lätt till måttlig artros.

Dosering:

Glucosine 625 mg: Startdos: 1 tablett 2 gånger dagligen.

Alternativt kan hela dosen tas vid ett enda tillfälle under dagen. Glucosine är inte avsett för behandling av akuta smärtsymtom. Klinisk effekt ses vanligen inom 4 veckor efter behandlingsstart. Lägsta effektiva dos bör eftersträvas.

Dosreduktion krävs inte vid behandling av äldre patienter. Eftersom inga studier utförts på patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion, kan inga dosrekommendationer ges. Glucosine ska inte ges till barn under 18 år.

Kontraindikationer:

Överkänslighet mot glukosamin eller mot något hjälpämne. Glucosine skall inte ges till patienter med allergi mot skaldjur, eftersom det aktiva innehållsämnet utvinns från skaldjur.

Försiktighet / interaktioner:

Försiktighet tillråds vid behandling av patienter med diabetes mellitus. Tätare kontroll av blodsockernivåerna kan behövas i början av behandlingen.

Glucosine 625 mg innehåller 78 mg natrium per tablett. Detta skall beaktas till patienter som ordinerats diet med lågt natriuminnehåll.

Ökad effekt av kumarinantikoagulantia (t ex warfarin) under samtidig behandling av glukosamin har rapporterats. I dessa fall bör patienterna noga övervakas när glukosaminbehandling påbörjas eller avslutas.

Försiktighet i kombination med andra läkemedel eftersom interaktionsdata saknas.