Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Glucosine

Frågor och svar om Glucosine

 • Kan Glucosine tas vid diabetes typ 2?

  Tätare kontroll av blodsockernivåerna i början av behandlingen med glukosamin rekommenderas.

  En Druglineutredning av Umeå Läkemedelsinformationscentral 2006 (Drugline nr 23 537) sammanfattar sin utredning:

  Sammanfattningsvis kan sägas att glukosamin i normala doser inte har visats påverka seruminsulin eller blodglukos hos friska frivilliga försökspersoner. I långtidsstudier med normal dosering av glukosamin för behandling av artros har man inte heller observerat någon förändring av glukosnivån hos patienter. Inte heller i korttidsstudier på patienter med typ 2-diabetes har någon statistiskt signifikant förändring av glukos- eller insulinnivån setts, vare sig beträffande fastevärden eller värden vid peroral glukosbelastning.

  Medas bedömning är i linje med Druglineutredningen. Meda bedömer att det dock inte helt kan uteslutas att glukosamin i enstaka fall kan påverka blodsockernivåerna, varför tätare kontroll av dessa kan behövas vid behandlingens början. Konsumenten bör rekommenderas att kontakta läkare innan receptfri behandling inleds.

 • Kan man få förhöjda kolesterolvärden av Glucosine?

  Den danska läkemedelsmyndigheten inledde 2004 en utredning med anledning av enstaka fallrapporter om förhöjt kolesterol vid behandling med glukosamin. Det har nu kommit nya upplysningar som visar att behandling med glukosamin inte generellt medför en ökning av kolesterolnivån (Laegemiddelstyrelsen 2005).

  Myndigheten har fått kännedom om data från en treårig placebokontrollerad studie med 212 artrospatienter. Hälften av patienterna fick 1500 mg glukosamin dagligen, och alla patienter följdes upp med bl a blodprov vid start samt efter 1,2 och 3 år. Vid analys av kolesterol och andra lipider visas ingen skillnad mellan glukosamin- och placebogruppen i hela gruppen. Ytterligare analyser av data från studien skall göras för att se om det finns någon undergrupp av patienter som kan ha risk för förhöjt kolesterol.

  Det finns inget skäl att rutinmässigt kontrollera patientens kolesterolnivå inför behandling med glukosamin.

 • Interagerar Glucosine med Waran (warfarin)?

  Glukosamin kan påverka effekten av Waran (öka), varför man även kan behöva kontrollera koagulationsparametrarna tätare vid behandlingens början. Konsumenten bör rekommenderas att kontakta läkare innan receptfri behandling inleds.